Wydawca treści Wydawca treści

Projekty UE 2013-2022

W ramach podpisanego porozumienia nr 96/2016 w sprawie współpracy przy realizacji Projektu „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych- mała retencja– oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" Nadleśnictwo Sokołów przystępuje do realizacji zgłoszonych zadań w ramach podpisanej umowy o dofinasowanie projektu MRN2.

W ramach projektu MRN2 Nadleśnictwo Sokołów planuje wykonać :

 • remont kompleksu zbiorników wodnych o powierzchni 3.74 ha i infrastruktury towarzyszącej w leśnictwie Kurowice;
 • renowację rowów melioracyjnych ,budowę zastawek i przepustów w leśnictwach Ceranów , Kurowice, Repki, Przeździatka o łącznej długości 15km.

Adaptacja do zmian klimatu

Planowany okres realizacji : 2016-2022r.

Beneficjent : Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem realizowanego projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane
ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych . Podjęte działania w ramach realizowanego projektu ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: powodzi, podtopień , suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody
oraz przeciwdziałanie zbyt intensywnym spływem wody.

Cele uzupełniające :

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ
  na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonanych zadań realizowaną przez prowadzenie monitoringu.

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową oraz poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących mających na celu spowolnienie odpływu wód powierzchniowych,
  a także ochronę gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych
  z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, mającej związek z gwałtownymi opadami.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/ budowle  charakteryzujące się prostą konstrukcją, budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m3 wody.

Wartość projektu:

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 170 000 000,00 zł
 • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych zajmuje
się koordynowaniem projektów.

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu Nadleśnictwa Sokołów są:

Specjalista ds. budowlanych Wojciech Nowicki

Sekretarz Nadleśnictwa Leszek Brzezik